Powrót do Komunikaty Zarządu Koła

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Koła Łowieckiego Nr 65 „SOKÓŁ” w Tomaszowie Lubelskim działając na podstawie § 39 pkt 1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zawiadamia, że w dniu 02. 02. 2020 r. o godzinie 10.00 w Tarnawatce w świetlicy obok kościoła odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła z proponowanym następującym porządkiem obrad :

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła przez Prezesa Koła Kol. Wincentego Szyprowskiego.
2) Stwierdzenie prawomocności obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła.
3) Odczytanie projektu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła i jego zatwierdzenie.
4) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła.
5) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Koła po jego wyłożeniu na godzinę przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła.
6) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
7) Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej
8) Dyskusja i wolne wnioski.
9) Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła.
Zarząd Koła Łowieckiego
Nr 65 „SOKÓŁ”
Tomaszowie Lubelskim. Darz Bór